અલ સાલ્વાડોર બિટકોઇનને કાનૂની દરજજો આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ

અલ સાલ્વાડોર બિટકોઇનને કાનૂની દરજજો આપનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ મધ્ય …

કોવિડ-19 ના વેરિઅંટને કપ્પા અને ડેલ્ટા નામ આપવામાં આવ્યું

કોવિડ-19 ના વેરિઅંટને કપ્પા અને ડેલ્ટા નામ આપવામાં આવ્યું કોવિડ-1…