14 APRIL 2021 CURRENT AFFAIRS

14 APRIL 2021 CURRENT AFFAIRS આંતરરાષ્ટ્રીય પાઘડી દિવસ – 13 એપ્રિલ…

13 APRIL 2021 CURRENT AFFAIRS

13 APRIL 2021 CURRENT AFFAIRS  ભારતી એક્સા લાઈફ અને ફિનકેર સ્મોલ ફ…

જ્યોતિરાવ ફૂલે

જ્યોતિરાવ ફૂલે મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલેની જન્મજયંતિ ( 11 એપ્રિલ)…

ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર

વર્ષ 2020 માટે ગાંધી શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત થઈ ભારત સરકાર દ્વારા …

Gujarat Government VISWAS Project

VISWAS પ્રોજેક્ટને “ Smart Cities India Award-2021” એનાયત તાજેતરમ…